Krok II.

Úvod mediačného stretnutia.

Stretnutie otvorí mediátor stručným úvodom, v ktorom zhrnie základy mediačného procesu, úlohu mediátora a zdôrazní dobrovoľnosť účasti strán. Zopakuje stranám pravidlá procesu, príp. ich podľa potreby s nimi dotvorí. Mediátor oboznámi strany aj o možnosti dohodnúť sa v prípade potreby na oddelených sedeniach (napr. ak jedna alebo obe strany neustále porušujú komunikačné pravidlá, nehovoria v prítomnosti druhej strany otvorene alebo niečo zamlčujú, napr. z dôvodu zahanbenia alebo strachu).

Krok II. úloha Mediátora:

  • Vysvetli kroky mediačného procesu.
  • Vysvetli úlohu mediátora
  • Overí si dobrovoľnosť účasti strán
  • Poučí o základných pravidlách komunikácie
  • Poučí strany o pravdovravnosti a dôvernosti
  • Stanoví časový sled
  • Ak je spolumediátor, alebo pozorovateľ, poučí strany o ich úlohe
  • Poučí strany o možnosti oddelených stretnutí

 

Krok II