Úrady

ÚSTAVNÝ SÚD SR
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
SÚDNA RADA SR
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
Slovenská advokátska komora
Slovenská komora exekútorov
Notárska komora SR
Národná rada SR
Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Poštový regulačný úrad
Národný inšpektorát práce
Štatistický úrad SR

Ministerstvá

Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo kultúry SR

Štátne organizácie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR

FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚRAD PRE ŠTÁTNU SLUŽBU

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR