Aplikácia

Práve tu je 271 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Aplikácia mediácie v spoločenskej praxi

 

Mediácia má širokú využiteľnosť. Využíva sa v rámci firiem / finančné spory, obchodné spory, zmluvné vzťahy, vzájomné podmienky spolupráce medzi firmami i vo vnútri firmy /, pri úprave pracovných vzťahov, pri úprave vzťahov medzi majiteľmi nehnuteľnosti a nájomníkmi, v rodinných a v partnerských konfliktoch, v komunitných konfliktoch s úradmi a inštitúciami, pri reštitučných a dedičských konfliktoch, rieši školské konflikty.

 

1. Rodinné spory

Jednou z najrozšírenejších oblastí, v ktorej sa používa mediácia, sú rodinné konflikty, pričom rozlišujeme mediáciu:

• Rodinnú

• Rozvodovú

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov, ktoré vznikli vo vzájomnom spolužití jednotlivých členov rodiny.

Rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci rozvodového konania manželov

Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Cieľom rodinnej mediácie je stabilizácia pomerov rodičov a detí.

 

Predmetom mediácie sú najčastejšie: Zverenie dieťaťa do starostlivosti a formy jeho výchovy, kontakt s dieťaťom, finančné a majetkové vysporiadanie, úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva

 

2. Občiansko právne spory  a susedské spory

Susedské konflikty sú novou oblasťou uplatnenia mediácie. Dynamika susedských konfliktov sa zosilňuje v reakciách a proti reakciách /často sú zaangažované civilné súdy , právnici, obecné úrady atd'/, preto základným pravidlom pre mediáciu susedských konfliktov je prevzatie zodpovednosti klientov za svoje vlastné konanie a vedomie, že riešenie konfliktu mediáciou im prinesie úžitok.

Predmetom mediácie sú najčastejšie:vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, autorské práva a iné.

 Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

4. Pracovné spory

Mediácia pracovných konfliktov rieši konflikty medzi zamestnávateľom a zamestnancami, jej využitie v tejto oblasti podporuje aj Európska sociálna charta z roku 1961. Významným princípom pri riešení pracovných konfliktov je princíp nestrannosti a neutrality mediátora /najmä pri konfliktoch medzi nariadenými a podriadenými/.

Predmetom mediácie sú najčastejšie:neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, konflikty medzi zamestnancami a nadriadenými, spory z kolektívnych zmlúv

 

4. Obchodné spory

Do riešenia obchodných konfliktov sa mediácia prirodzene rozvinula od autoritatívneho súdneho rozhodovania cez arbitrážne konanie. Predmetom mediácie bývajú spory o vysoké finančné čiastky, preto riešenie konfliktov z oblasti obchodu kladie vačšie nároky na prípravu mediátora / konzultácie s odbomíkmi a poradcami/.

Predmetom mediácie sú najčastejšie: zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva...

 

5. Ekologické spory

Mediácia v ekológii je metódou riešenia prevažne komunitných konfliktov /obec, mesto, spoločenstvá/.

 

6. Školské spory

Mediácia v škole rieši konflikty medzi

• Učiteľmi, učiteľmi a vedením školy, medzi rodičmi a školou, školou a obcou, tieto konflikty sú riešené vyškolenými mediátormi

• Učiteľmi a žiakmi a žiakmi navzájom, najčastejšie sú riešené prostredníctvom tzv. peer- mediácie

Proces peer-mediácie prebieha podľa stanovenej štruktúry, ktorá sa môže meniť s ohľadom na podmienky jednotlivých škôl.

 

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.