Výhody

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Výhody Mediácie

 

1. Nízke finančné náklady. Náklady na mediáciu sú nižšie napr. v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené. Pri sporoch, ktorých predmetom je majetkové vyrovnanie alebo peňažné plnenie sa skrátením lehôt šetria aj náklady strán na úrokoch, penále, atď.

Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Pri úspešnej mediácii strany navyše ušetria aj výdaje za opravné prostriedky a za prípadné vymáhanie plnenia. Ak sa začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov a to 90%, 50%, 30% zo zaplateného poplatku (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

 

2. Rýchlosť a časová úspora. Oproti súdnemu konanie, ktoré trvá aj roky, sa trvanie mediačného procesu počíta na dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace. V ľahších prípadoch sa podarí dosiahnuť výslednú mediačnú dohodu dokonca už po niekoľkých hodinách. Navyše konflikty možno riešiť takmer okamžite, nie je potrebné čakať na stanovenie termínu treťou osobou. Pri mediácii neexistujú prieťahy, námietky či opravné prostriedky, netreba dodržiavať procesné povinnosti ani poriadok, ktorý je mnohokrát veľmi formálny, nepružný a aj spomaľujúci.

3. Dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť je jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý mediačný proces od jeho začatia až do podpísanie mediačnej dohody.  Na strany nie je vyvíjaný nijaký nátlak, aby k mediácii pristúpili a tak v prípade ich nezáujmu nie je možné mediáciu zahájiť. Výrazom dobrovoľnosti mediačného procesu je možnosť jeho ukončenia v ktorejkoľvek etape.

4. Neverejnosť.Ak sa strany spoločne s mediátorom nedohodnú na inej forme mediácie, zúčastňujú sa mediačného sedenia iba tí, ktorých sa konflikt bezprostredne týka, t.j. strany sporu.

5. Dôvernosť. Informácie, získané v priebehu mediácie sú dôverné a ak sa účastníci nedohodnú inak, nemožno ich zverejňovať. Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

6. Zachovanie obchodnej reputácie a dobrej povesti. Mediácia je proces „za zatvorenými dverami“. Verejné prejednávanie veci napr. pred súdom by mohlo viesť k strate dobrej povesti, reputácie nielen z pohľadu verejnosti ale aj budúcich možných obchodných partnerov. Vytvoriť si dobrú povesť nie je ľahké a jej strata, môže narobiť väčšie škody ako samotný spor.

7. Kontrola procesu a výsledku. Strany majú stále pod kontrolou proces aj výsledok sporu a samé sa podieľajú na jeho riešení. Volia si mediátora (v prípade pochybností, napr. o mediátorovej nepredpojatosti, ho môžu strany sporu odvolať) a aj prítomnosť ďalších osôb na mediačných sedeniach závisí na ich vôli.

8. Flexibilné a kreatívne riešenia. Strany samé navrhujú možné riešenia, ktoré obom vyhovujú a nie sú pritom limitované právnym rozmerom konfliktu.

9. Menší psychický otras. Strany sú schopné ľahšie, rýchlejšie a s väčšou šancou opätovne naviazať vzťahy narušené konfliktom. Mediačný proces nezanecháva v stranách pocity krivdy a nespravodlivosti ako sa to stáva v niektorých prípadoch po súdnom konaní.

10. Výsledná mediačná dohoda nepredstavuje prekážku „res iudicata“. Res iudicata („vec rozhodnutá, rozsúdená“) je jednou zo zákonných prekážok súdneho konania. Zakazuje prejednávať po druhýkrát vec, ktorá už bola právoplatne rozhodnutá. V prípade mediácie je možné aj po jej úspešnom ukončení výslednou dohodou následne zahájiť súdne konanie bez možnosti vznesenia námietky „res iudicata“.

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.