Etický kódex

Práve tu je 136 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Etický kódex Mediátora.

 

Mediácia je jedným z efektívnych, alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov, príp. nedorozumení medzi rôznymi subjektami.  Mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom strany za pomoci mediátora riešia spor týkajúci sa právneho, alebo iného vzťahu. Výsledkom mediácie spravidla býva uzatvorenie mimosúdnej dohody za pomoci mediátora. Mediátor je profesionálne vyškolený sprostredkovateľ, ktorý spĺňa zákonné požiadavky.

Čl. I
Vzťah mediátora k stranám sporu 

Mediátor poučí strany pred samotnou mediáciou o tom, že:
- ich účasť na mediácii je dobrovoľná,
- môžu kedykoľvek mediáciu prerušiť, ukončiť,
- dohodnuté riešenie pri mediácii vychádza zo slobodnej vôle oboch zúčastnených strán,
- služba mediátora je spravidla odplatná a dohodnutá zo stranami sporu,
- mediátor nerozhoduje, mediátor je zodpovedný za proces riešenia sporu
- úlohou mediátora je viesť strany k uzatvoreniu dohody,
- informácie prednesené v rámci mediácie sú dôverné.

Čl. II
Vedenie mediácie mediátorom 

Počas mediácie mediátor:
- neutrálne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, príp. s každou stranou zvlášť,
- vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie predmetu sporu,
vypracúva návrh mediačnej dohody, pokiaľ dohodu nevyhotovujú samotné strany sporu,
- spolu so stranami posudzuje vhodnosť sporového prípadu na mediáciu,
- zvažuje svoje intervencie v procese mediácie,
- zabezpečuje pre obe strany rovnaké podmienky, vytvára ovzdušie dôvery,
- druhej strane oznamuje informácie, ktoré získal pri osobitnom rokovaní s jednou stranou a to len po predchádzajúcom súhlase strany, ktorá túto informáciu poskytla,
- môže mediáciu prerušiť, ukončiť ako zo zákonných dôvodov, tak aj z psychologických a etických dôvodov,
- zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených počas mediácie od sporových strán, tak i po nej, s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

OnlySo Mediátor

Čl. III
Vzťah mediátora k iným mediátorom 

Mediátor by nemal:
- vedome vstupovať do sporu, ktorý je už mediovaný iným mediátorom, pokiaľ s tým nesúhlasia zúčastnené strany,
- a nesmie zastávať záujmy jednej zo strán,
- prejavovať verejne kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom.

Čl. IV
Záväzky mediátora k profesii 

Mediátor sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora.

Mediátor sa priebežne vzdeláva v oblasti, pre ktorú má požadovanú kvalifikáciu a skúsenosti a priebežne skvalitňuje svoje mediačné zručnosti.

Mediátor by mal pri každej mediácii zvážiť, či je kompetentný mediovať ten ktorý prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom.

Mediátor môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

zdroj: AMS

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

 

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.