Cenník

Práve tu je 280 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Cenník mediácie.

 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby;
 • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom;
 • Stanovenie ceny je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

 

 

Úkony súvisiace s mediáciou

platné pre každého z účastníkov mediačného konania

Informácie o mediácii, objednávka termínu

0,- €/hodinu

Konzultácia,  posúdenie prípadu, služby a administratívne práce

55,- €/hodinu

Začatie mediácie

65,- €/hodinu

Zápis dohody do Knihy Mediácií

10,- €

Vyhotovenie potvrdenia začiatok, koniec mediácie

25,- €

Vyhotovenie potvrdenia pre účely súdneho konania 

40,- €

Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, zápisnice alebo iného písomného dokladu

75,- €

 

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme,

cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. - III. Sadzobníka.

 

Osobitné ustanoveia:

 • Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, určí sa hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenového papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania;
 • Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
 • Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny I.-III., resp. v rámci týchto skupín, sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín;
 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
 • V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

 

Mediácia pre nemajetných

 •  Zákon č. 332/2011 Z.z. o poskytovaní bezplatnej právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi umožňuje kanceláriám Centra právnej pomoci sprostredkovať riešenie sporov formou mediácie, ak je to účelné a zúčastnené strany s mediáciou súhlasia.
 • Mediátorovi určenému Centrom právnej pomoci patrí odmena vo výške určenej vo vyhláške 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

 

 SADZOBNÍK MEDIÁCIE

 

Zobrazenie SADZOBNÍKA  -  PRIHLÁSENIE  -  REGISTRÁCIA

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.