Začiatok Mediácie

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Začiatok mediácie

 

Mediáciu môžeme začať dvoma spôsobmi:

A: Dohoda o začatí mediácie sa zapíše do Knihy mediácií.

B: Dohoda o začatí mediácie sa uloži v Notárskom centrálnom registri listín.

 

 OnlySo Mediátor

 

(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä 

a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,

b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,

c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,

d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a

e) dobu, na ktorú je uzavretá alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.

 

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácii opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

 

(3) Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom  v  zriadenom podľa osobitného zákona,10) (ďalej len „register listín“) a mediácia končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu11) aj súdu na účely súdneho konania.

(4) Kniha mediácií je neprenosná, mediátorom vedená evidencia časovo usporiadaných zápisov o uzavretí dohôd o začatí mediácie a s tým súvisiacich zápisov o skončení mediácie; prílohou každého zápisu je mediátorom potvrdený odpis dohody o začatí mediácie. Knihu mediácií mediátor vedie v elektronickej podobe a listinnej podobe vo forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje:

a) poradové číslo zápisu,

b) presný dátum a čas zápisu,

c) číslo dohody o začatí mediácie, dátum uzavretia dohody o začatí mediácie a jej trvanie,

d) dátum a spôsob skončenia mediácie,

e) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,

f) presné označenie sporu, ktorý je predmetom medácie,

g) výšku dohodnutej odmeny mediátora,

h) podpisy osôb zúčastnených na mediácii a podpis mediátora,

i) poznámku.

 

(5) Kniha mediácií sa ukladá a vedie pre každý kalendárny rok samostatne a mediátor je povinný archivovať knihu mediácií v elektronickej podobe a listinnej podobe počas trvania zápisu mediátora v registri medátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Vzor knihy mediácií ustanovuje príloha č. 2.

 

(6) Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, ktorému predchádzala mediácia v členskom štáte, plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt počas mediácie sa posudzuje podľa práva štátu, v ktorom sa mediácia vykonávala; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.12) V mediácii cezhraničného spotrebiteľského sporu sa rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovateľných predpisov práva Európskej únie.13)

 

(7)  Mediátor je povinný ihneď a z dôležitých dôvodov, najneskôr pracovný deň nasledujúci po uzavretí dohody o začatí mediácie alebo po skončení mediácie vykonať zápis v knihe mediácií alebo požiadať o uloženie dohody alebo potvrdenia o skončení mediácie v registri listín. Mediátor zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti, ibaže preukáže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou a vyvinul všetko potrebné úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať.

 

Priebeh Mediácie - Krok I.

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.