Mediátor

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

 

Vítajte na stránke - Vivere.sk - Mediátor, Mediácia - Mgr. Rastislav ZIMA, Prešov

 

Mediátor

Vítajte, ponúkame profesionálne služby Mediátora

 

Vivere - Mediácia, mimosúdne riešenie sporov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných

záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

 Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA, reg.č. 874,  Ministerstvo spravodlivosti SK

 

Máte konflikt alebo spor a hľadáte cestu ako ho riešiť?

Potrebujete skúseného odborníka pri riešení konfliktu, ale neviete na koho sa s dôverou obrátiť?

Pomôžeme Vám s Vaším problémom - zverte svoj spor do rúk odborníka. Využite naše služby v oblasti Mediácie a my Vám poskytneme kvalitnú pomoc diskrétne, dôverne a rýchlo.

 

"Otočte sa tvárou k slnku a všetky tiene Vám padnú  za chrbát. (E. Hemingway)

 

Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA, reg.č. 874, Ministerstvo spravodlivosti SK

 

 • Zabezpečujeme výkon mediácie profesionálne.
 • Kvalita našich služieb je prioritou. Vivere Mediátor je značka, ktorá zaručuje kvalitu ponúkaných služieb aj v oblasti Mediácie.
 • Rozmanitosť služieb, ktoré v oblasti mediácie ponúkame, je skutočne rozsiahla. Naše služby poskytujeme tak právnickým, ako aj fyzickým osobám.
 • Sme Vám k dispozícii v každej situácii. Naša flexibilita a mobilita Vám umožní viesť proces mediácie aj v mieste sídla Vašej firmy, alebo v jeho blízkosti. Prinesieme mediáciu až k Vám, pokiaľ si to budú okolnosti vyžadovať.
 • Špecifické spory a konflikty riešime v spolupráci s externými odborníkmi a poradcami. Tím sa sústreďujeme na oblasti v ktorých dochádza k potrebe riešiť takéto konflikty

Obchodné a pracovné vzťahy.

 • Vnútropodnikové spory - týkajúce sa prevažne konfliktov so zamestnancami finančnej i nefinančnej povahy. Mediátor Vám pomôže pri riešení vzájomných pracovných vzťahov s ohľadom na efektivitu Vašej firmy
 • Medzipodnikové spory - týkajúce sa konfliktov prevažne vyplývajúcich z neplnenia vzájomne uzavretých zmlúv a dohôd. Mediátor Vám pomôže riešiť spory Vašej firmy dôverne, promptne a finančne  efektívne s možnosťou zachovania dobrých vzťahov s protistranou.

Občianske a rodinné vzťahy.

 • Mediátor Vám pomôže riešiť najrôznejšie spory, rodinné, susedské, občianske a iné, ktoré nemajú trestnoprávnu povahu. Ak sa rozhodujete, že dáte prednosť kultivovanému a dôvernému riešeniu sporu pred súdom, potom nás neváhajte kontaktovať. Riešenie Vašich sporov s ohľadom na emócie, vzájomné vzťahy a záujmy je pripravený riešiť  Mediátor.

 

V prípade, že potrebujete akékoľvek informácie potrebné k tomu, aby ste si objasnili, či je prípad Vášho sporu vhodný pre mediáciu, alebo sa potrebujete poradiť o využívaní služieb Mediátora, neváhajte a kontaktujte nás.

Mediátor

Save

Save

Save

Save

Save

 

Výkon činnosti Mediátora

 

Výkon činnosti mediátora podľa §4 zákon  č. 240/2004Z.z.

 • (1) Výkon činnosti mediátora je podnikaním.
 • (2) Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
 • (3) Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu,4c) patrí mu odmena podľa tohto zákona.

OnlySo Mediátor

 • (4) Podmienky výkonu mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje osobitný predpis.4c)
 • (5) Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ustanovení a zodpovednosti za škodu.5)

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Osobnostné predpoklady Mediátora

 

Osobnostné predpoklady predstavujú kombináciu schopností, skúseností, osobnostných kvalít, intuitívnej tvorivosti a komunikačných schopností.

OnlySo Mediátor

Osobnostné požiadavky na mediátora:

 • celková zrelosť – stabilita osobnosti, zvládanie emocionality,
 • myslenie – samostatnosť, flexibilita, kreativita, pozitívne, konštruktívne a analytické myslenie, vynaliezavosť, logické uvažovanie, improvizácia, duchaprítomnosť,
 • vysoké morálne kvality – nestrannosť, etika, bezúhonnosť, poctivosť, sebaistota, schopnosť adekvátnej reakcie na situáciu, organizačný talent,
 • sociálne schopnosti – nadväzovanie kontaktov, empatia, získavanie dôvery, dobré komunikačné schopnosti (široká slovná zásoba, presnosť vyjadrovania, atď.),
 • ochota a rešpekt k stranám – rešpektovanie osobnej dôstojnosti, prekonávanie predsudkov, nepodliehanie predbežným a nepodloženým odsúdeniam,
 • vonkajší prejav – vystupovanie, vzhľad, kultúrnosť, prispôsobenie vystupovania konkrétnej situácii.

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Činnosť Mediátora

 

 • Mediátor sa snaží pochopiť, ako sa strany na konflikt pozerajú a ako prežívajú realitu. Pomáha im preskúmať, pochopiť a objasniť ich vzájomné potreby a záujmy a učí ich vzájomne sa počúvať a vymieňať si potrebné informácie.
 • Mediátor zbiera informácie o prípade (a zároveň ich sprostredkováva stranám), tie ďalej analyzuje, definuje v spolupráci so stranami sporné body konfliktu a rozlišuje ich závažnosť.
 • Mediátor neurčuje k akému výsledku má mediácia dospieť, negarantuje výsledok, ale proces.
 • Mediátor dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru tak, aby mala každá zo strán možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získala pre svoje rozhodnutie dostatok informácií.

OnlySo Mediátor

 • Mediátor nie je kritikom, neradí, nesúdi, nehľadá vinníka.
 • Mediátor by sa mal snažiť pomôcť stranám dosiahnuť riešenie, ktoré je pre obe strany najvýhodnejšie, najviac uspokojí ich záujmy, nepoškodí práva tretích osôb a neprekročí spoločenské normy (nielen právne, ale napr. aj morálne a etické).
 • Mediátor dohliada na to, aby výsledná dohoda nebola uzatvorená na úkor niekoho alebo násilným spôsobom, ale aby bola založená na dobrej informovanosti strán, bola vecná a hlavne reálne splniteľná.
 • Mediátor poskytuje stranám aj sociálnu podporu – pomáha im v emocionálne náročnej situácii, počúva ich, snaží sa ich pochopiť a povzbudiť.
 • Mediátor nie je oprávnený strany obmedzovať či sankcionovať.

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Odborná znalosť Mediátora

 

Odborné znalosti sú teoretické vedomosti, ktoré majú odborný charakter a sú získané vzdelaním. Rozlišujeme odborné znalosti z oblastí vecného problému konfliktu a odborné znalosti metódy mediácie.

          OnlySo Mediátor

 • Odborné znalosti z oblastí vecného problému konfliktu predstavujú napr. znalosti z oblasti práva, obchodu, dopravy, techniky, atď. V prípade, že mediátor nedisponuje dostatočnými informáciami z požadovanej oblasti, môže využiť služby odborníka pre danú oblasť – znalca alebo experta a problém s ním prekonzultovať.
 • Odborné znalosti metódy mediácie získa mediátor vzdelávaním v mediácii. Pri riešení konfliktov sa môžu uplatniť rôzne vzdelania mediátorov – v práve, psychológii, sociológii, pedagogike, atď. Prevaha určitej profesie závisí aj od oblasti, v ktorej sa mediácia uskutočňuje.

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.